AMDA

Prof dr MILAN STOJAKOVIC MD Ph.D.

Expert for forensic medicine & psychiatry (expertus medicoforensis)


ContentsMILAN B.STOJAKOVIC MD,Ph.D.

psychiatrist & forensic psychiatrist
ADRESS: Clinic for psychiatry, Clinical Center Banjaluka; 51.000 Banjaluka,
Republic of Srpska,Bosnia ,ex YU. EUROPE.


Current Projects

1999 "Psychosocial help to refugees and displaced persons in former Yugoslavia with mental health problems." more.....http://members.tripod.co.uk/misos/photos.html

   2000 AMDA projects in YUgoslavia

Project: Psychosocial help to refugees and displaced persons in former Yugoslavia with mental health problems.
more ....
http://members.tripod.co.uk/misos/activ.html


Personal Info

Education :

Medical faculty, University of Banja Luka,YUgoslavia, graduate study M.D., 1989.
Medical faculty, University of Belgrade,postgraduate study M.Sc., in Social Psychiatry 1993-1996.
Institute for mental health, Belgrade University of Belgrade, Yugoslavia, residency in psychiatry, 1992-1997.
Exchange educational program in Japan 1996.(XI-XII) ( Okinawa, Ryukyu University) (Department of Mental Health, Psychiatry, Faculty of Medicine, Department of Clinical Psychology)
Medical faculty, University of Belgrade, specialization in forenzic psychiatry.

Professional appointments:
1989-1990 Clinical doctor, Department of psychiatry,Medical centre, Drvar.
1990-pres. Clinical doctor, Clinic for psychiatry,Clinical centre, Banja Luka.
1993-1995 Research Assistant to project "War stress caused severe psychic disorders", Institute for Mental Health, Belgrade, Yugoslavia.

1996-1997 Research Assistant UNHCR project:"Program of psychosocial help to refugees and displaced persons in Republic of Srpska", Regional centre Banja Luka , Republic of Srpska.

1999 "Psychosocial help to refugees and displaced persons in former Yugoslavia with mental health problems." more.....http://members.tripod.co.uk/misos/photos.html

2000 Project manager for AMDA projects in YUgoslavia Project: Psychosocial help to refugees and displaced persons in former Yugoslavia with mental health problems.
more ....
http://members.tripod.co.uk/misos/activ.html


Academic Appointment:
1995-pres. Research assistant, Department of Psychiatry Medical faculty, University of Banja Luka, Republic of Srpska.
1996.(XI-XII) Exchange educational program in Japan (in Okinawa,Ryukyu University) (Department of Mental Health, Psychiatry, Faculty of Medicine, Department of Clinical Psychology) Special Interest European Forum for all psychiatric trainees.

1998.(V - VI) Exchange educational program in Sweden. Summer Course in Epidemiology and Field Research Methods.(Umea university -Sweden )
1998.(VII) : Evidence-based medicine in schizophrenia - Schizophrenia Seminar -The Lundbeck International Psychiatric Institute - Skodsborg, Denmark.
2000(IX) 8'th european symposium on suicide and suicidal behaviour,Bled,Slovenia.

Special Interest and activities :
1997.(III) EFPT -European Forum for all psychiatric trainees, (in Athens). EFPT representative for Republic of Srpska
1987-pres. Representative EFPT for Republic of Srpska.
1998 (ECMH) European Commitee for Mental Health - Adviser for Republic of Srpska.
1998 WHO EURO contact -responsible person for National Mental Helth R.Srpska -elect at the discretion of the Ministry of Health Republic of Srpska.
1988 NGO's (vice-president of International Aid Network)
1999 country director of AMDA International in Republic of Srpska (Bosnia). AMDA REPUBLIC OF SRPSKA
e.mail amda@misos.gq.nu
1999 WHO EURO,Kopenhagen. WHO National counterpart for Republic of Srpska.
1999 Chairperson for National law-psychiatry Expert group for mental health RS.

1999 First Congress of medical informatics, Sarajevo,Bosnia.

2000 (I) First meeting of EURO national mental health counterpart in W.H.O. Stockholm,Sweden

2000 president of AMDA Republic of Srpska chapter (Bosnia). 

1994-pres. Music.(president of VAMS-assotiation in Banjaluka & R.Srpska).
2000 (X) Second meeting of EURO national mental health counterpart in W.H.O. Lisbon,Portugal

Back to AMDA
Prof dr sci. med. Milan Stojaković
specijalista psihijatar, subspecijalista sudske psihijatrije


Rođen 16.10.1963. u Tuzli. Završio Gimnaziju u Banjaluci 1982. god. nakon čega je upisao Medicinski fakultet u Banjaluci. Tokom studija učestvovao na kongresima studenata medicinskih fakulteta Jugoslavije sa radovima iz oblasti psihijatrije. Proveo po mjesec dana u Italiji i Španiji na studentskoj praksi. Diplomirao 1989. god. na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, a ispit o stručnoj osposobljenosti za samostalni rad položio početkom 1990. u Zagrebu.
Zaposlio se 1989. god. u Medicinskom centru u Drvaru, u neuropsihijatrijskoj službi. Od decembra 1989. god. radi na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra u Banjaluci.
Postdiplomske studije magisterijuma iz Socijalne psihijatrije upisao u Beogradu školske 1991/92. Usmeni magistarski ispit položio juna 1995. god. odličnim uspjehom, a magistarsku tezu pod nazivom : "Analiza reaktivnih psihotičnih stanja uzrokovanih ratnim stresovima" odbranio 1996. god. u Beogradu. Specijalistički ispit iz Psihijatrije položio početkom 1998. god. u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom: "Analiza i značaj kasnih posljedica Posttraumatskog stresnog poremećaja" odbranio početkom 2000. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Subspecijalistički ispit iz sudske psihijatrije položio maja 2001. god., a subspecijalistički rad pod nazivom "Analiza Posttraumatskog stresnog poremećaja kod forenzičkih ispitanika" pod mentorstvom Prof. dr. Jovana Marića odbranio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, jula 2001. god.””
Završio više inostranih seminara i kurseva iz oblasti mentalnog zdravlja, psihijatrije, menadžmenta u zdravstvu i kompjuterskih tehnologija u Japanu, Italiji, Danskoj, Švedskoj, Finskoj, Grčkoj, Engleskoj, češkoj, Norveškoj, Portugalu, Španiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Jugoslaviji, te učestvovao na konferencijama oko reforme i rekonstrukcije mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj.
1991. god. u Beogradu učestvovao u radu Kongresa psihijatara Jugoslavije. 1992. god. u Banjaluci učestvovao na Kongresu o funkcionisanju zdravstvene i sanitetske službe u uslovima rata. 1995. god. u Banjaluci učestvovao na Drugom kongresu ratne medicine sa međunarodnim učešćem.
Tokom 1993-1995. sarađivao sa Institutom za mentalno zdravlje u Beogradu i učestvovao u istraživačkom projektu: "Teški psihički poremećaji izazvani stresovima rata'' kao rukovodilac istraživanja za Republiku Srpsku.
Učestvovao na Kongresu psihijatara u Nišu 1995. god. sa dva rada. 1996. god. učestvovao u projektu "Program psihosocijalne pomoći izbjeglim i raseljenim licima u Republici Srpskoj " i rukovodio u projektu nabavke računarske opreme za centre za psihosocijalnu pomoć u Republici Srpskoj.
1996-1997. edukator za edukatore UNHCR projektu "Program of psychosocial help to refugees and displaced persons in Republic of Srpska".
U okviru programa internacionalne razmjene, tokom specijalizacije, proveo dva mjeseca na edukaciji u Japanu krajem 1996. god. gdje je na Psihijatrijskom institutu medicinskog fakulteta Univerziteta u Rjukju (Ryukyu) u Japanu učestvovao u nastavnom procesu sa predavanjima, te vodio superviziju za grupu od 6 studenata.
1997. god. u Atini (u Grčkoj) izabran za člana EFPT-a (Evropskog foruma spec. psihijatrije) gdje ujedno predstavlja i Republiku Srpsku.
Edukaciju iz psihijatrijske epidemiologije završio 1998. god. na Univerzitetu u Umei, u Švedskoj; a edukaciju iz oblasti kriznih stanja u Centru za dijagnostiku tortura i tretman kriznih stanja u Stockholmu.
Završio edukaciju iz oblasti "Shizophrenia" na međunarodnom psihijatrijskom Lundbeck Institutu u Skodsborgu u Danskoj 1998. god. Stalni je dopisni član Lundbeck Institutu u Skodsborgu i nosilac srebrne značke Instituta.
Od 1996. član AMDA International (japanske asocijacije doktora medicine) a 1998. god. naimenovan za predsjednika udruženja doktora medicine iz Japana u Republici Srpskoj. 1999. naimenovan za projekt menadžera AMDA International za projekte na području ranije Jugoslavije.
1998. god. učestvovao na Prvom internacionalnom kongresu mentalnog zdravlja u Trstu, u Italiji.
Od 1998. god. od strane Ministarstva zdravlja naimenovan za Nacionalnog koordinatora za mentalno zdravlje i kontakt osobu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Tokom četvorogodišnjeg mandata učestvovao na nekoliko internacionalnih i međuentitetskih sastanaka i konferencija u Kopenhagenu, Stockholmu, Lisabonu, Oslu, Sarajevu i Dubrovniku.
Od 1998. član Evropskog komiteta za mentalno zdravlje (ECMH).
Od 1999. god. član i rukovodilac ekspertske grupe Ministarstva zdravlja za razvoj i rekonstrukciju mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj.
1999. god. učestvovao na međunarodnom seminaru u Pragu, u Češkoj i završio edukaciju iz oblasti "Nove psihoaktivne supstance" u okviru PHARE projekta.
1999 sa radom u oblasti "informacionih sistema u mentalnom zdravlju" učestvovao na Prvom kongresu medicinske informatike u Sarajevu.
Tokom 1999. i 2000. god. rukovodio međunarodnim projektom "Psihosocijalna pomoć izbjeglicama sa Kosova sa Posttraumatskim stresnim poremećajima i drugim stresom uzrokovanim poremećajima " na području Srbije, koji je sufinansiran od strane japanske vlade.
Tokom 2000. završio edukaciju iz menadžmenta u zdravstvu na Univerzitetu u Manchesteru. Potom obavio praktični dio edukacije iz kompjuterskih aplikacija za menadžment u zdravstvu (u Finskoj u okviru PHARE projekta).
Od strane Ministarstva pravde Republike Srpske naimenovan za stalnog sudskog vještaka 1999. god. U periodu 1990-2004 uradio preko 120 psihijatrijskih sudsko-medicinskih ekspertiza i sudsko-medicinskih nadvještačenja.
U Stockholmu i Lisabonu 2000. god. učestvovao u radu Komiteta Svjetske zdravstvene organizacije za mentalno zdravlje u Evropi.
U 2000. god. naimenovan za predsjednika Komisije za izradu pravne regulative u oblasti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj. 2001. završio prednacrt Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj.
Na 14. svjetskom Kongresu o agresiji imao je svojstvo uvodnog predavača po pozivu i rukovodilac je simpozijuma "žrtve rata, uticaj na mentalno zdravlje" održanog u Valensiji, Španija, u julu 2000. godine.
U Oslu 2001. god. učestvovao je u radu na skupu evropskih koordinatora za mentalno zdravlje (kao reprezent Ministarstva zdravlja Republike Srpske) u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije.
Član je i osnivač Društva zdravstvenih menadžera Republike Srpske(2001).
Autor (i koautor) je desetina bibliografskih jedinica objavljenih u poznatim stranim i domaćim časopisima.
Autor je poglavlja iz sudske psihijatrije u udžbeniku Osnovi psihijatrije - za studente stomatologije Univerziteta u Beogradu.
Nakon svog stručnog angažmana tokom razdoblja od 1991. do 2002. godine, Prof. dr Milan Stojaković sa višegodišnjim iskustvom u radu s oboljelima od PTSP-a pomogao je kod kreiranja i provođenja specijalnih programa za liječenje PTSP-a u okviru međunarodnih projekata psihosocijalne pomoći na prostorima ranije Jugoslavije. Neki od tih projekata bili su direktno pomognuti u realizaciji i od vlade Japana. Bez takvih programa, koji su pokrenuti uz podršku vlada i u drugim zemljama, nakon ratova, problemi veterana postaju veći, te pored PTSP-a dovode i do depresije, alkoholizma, te problema u široj i užoj sredini i suicida. Svoja iskustva pretočio je u knjigu pod nazivom
Posttraumatski stresni poremecaj.
Mentor je desetina radova specijalizantima i studentima medicine i stomatologije.
Do sada u svojstvu predsjednika Asocijacije doktora medicine iz Japana u BiH (AMDE RS) organizovao Psihijatrijske dane u Banjaluci gdje su učešće pored ostalih uzeli Prof. dr Dimitrije Milovanović, pok. Prof. dr Predrag Kaličanin, Prof. dr Jovan Marić, a posljednji put učešće je uzela Prof. dr Ivana Timotijević.Copyright: MILAN STOJAKOVIC &
Copyright © 1999-2000 AMDA /RS/BA

 

Make a Free Website with Yola.